ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

ריש

 

  םכל םולש
יתבתכש המ תא ומסרפת םאב דואמ םכל הדואו חמשא
הלגור הדות


םינושיעו יקירש

םינושיע דגנ יתייה אל םעפ ףא
םימסה תא יתייח אל םג םעפ ףא ךא
ןשעמ רוחב סנכנ ייחל רשא דע
ןיינעל חילצה יביל תאש
םיבר םירבד יתנבה ותוכזב
םיצממ שממ אל ונא םתוא םירצקה םייחה לע
...יתמיא וליפאו "ילוא"ו "םא" לש תולאשב ונא םיקוסע
הלטס"ה םע םג םימעפלו הבבסב םורזל טושפ ונא םיכירצשכ
רבד םושמ דחפל אל
וישכעו ןאכ םיאורש המ לעו הווהה לע ךומסלו
לכה יתעדיש יתבשחש תורמל
לכמ גלפומה יליג ימורממ
םינשה רבכשמ ריעצה יבוהאמ םיבושח םירבד יתדמל
םינשועמו םיחמש ,םיכורא םייחל הכזיש

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997