ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

םינלטסה ץורע

 

....ימואלה ןונמאל רשקב ןושאר רבד.....יחא

םימס לעו םידיפס לע ןמזה לכ
ןיאקוק תנמ ילבמ היינש לוכי אל
םינלטס המכ הזיא שפחמו ךלוה םויה לכ
םיכירצ ונלוכ הז תא יכ תונמ יל ואיביש

:ןומזפ
וניתווקת הדבא אל דוע
ונידיב היהי קוריה רמוחה דוע
(אה אה אה) הקורי ז.ת םע ישפוח ןלטס תויהל
םינמוקרנה תורדש הלטאסה ץרא
וניצראבבבב ישפוח ןלטס תויהל
םינמוקרנה תורדש הלטאסה ץרא

SaTLa-MaN :By


.....ילש ןלטס חא רבד דועו
......ונישע ילש רבחו ינאש הנומת ךל יתחלש
....."סארגה ץורע" לארשיב הנושארה םעפב
ךש הלטאסה תונומתל התוא ףיסות ךל אובי םאו הנומתת לבק
יחא יבהב
!u love

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997