ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

םילדגמ תונומת

ףרוטמ עטק הז
שממ םיאנת תתב לדוג הזה חמצה
ןושיד וא םימ ילב דבל
.לועבגה אצוי הפיאמ בל ומישו

תספרמב חמצ לדיג אוהש אוה רופיסה
הבקנ םגו רכז םג םש ויהו
ותוא גורהל ונקפסהש ינפל הבקנה תא הרפה רכזהו
.חורפל ליחתהו הטמל וכרד תא השע דחא ערזש הארנכ

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997