ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

ודוהב לויט

!!!!!ןוריחמה תווצ לכל םולש םולש
!הארמ אוה המ וארתו ,ודוהל עסנ ילש רבח
.תוישפוחב םהל םיברתמו םילדגש רב יחיש ,םיחיש הזיא

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997