ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

!!! םייניעב קורי

! םירקי םינלטס םכל םולש
? םינימאמ םתא ,םיאולימל יתוא וחלש
ךכלכ דמחנ אל ,העקבב תולחנתה הזיאל יתוא וקרז
.ןכוסמ יד ,ביבסמ םיברע םירפכ הברה
!קורי ןשעא םג ןמזה לכ ינא זא ,קורי שבול ינא םאש יתטלחה
.הבבס שארב רומשל יתטלחה ןכל
םיברעה םילעופהמ "םיפוב" ןגראל תוסנלו קורי גגנבל היה םיאולימב יתישעש המ לכ
(...גישהל וחילצה אל םיפוב לבא ,!תמאב ,ויה םה םידמחנ יד)
,ןובמיק םוש ילב ,ולאה םיאולימה לכ דספומ אצאש יתבשח רבכש ,דחא רקוב
ךפונ ףיסוה לבא רכז םנמא ,רטמיטנס 40 ומכ והשמ !ג.שה דיל ה'גנאג חיש יתטלק
!ילש .ג.ש-ל הנוש יד

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997