ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

םירלידה םע הייעב שי

! םירקי םיחא ,םכילע ןייטחס

.בוט ונל השוע קר הז ,םכלש בינגמה רתאה םע וכישמת
,ךכ םושמ .םילוטסמ ןמזה לכ םה : םירלידה םע הייעב שי ךא
םהש הרוחסה תא תופייל םילצעתמ םה
אלש וליאכ ,הללאי-םיחרפהמ לוחה תא הקננ רחמ ,רחמ-םירכומ
,םעפ ףא הז "רחמ" ,ןלטס לצאש עודי
יסחימ תונהל ךישמנ ואוב :םידמחנו םירקי םירליד זא
ונל ורכמת םתא ,ונלש םייתריציה רחסנ-רחוסה
אל-יתימא ףסכ םכל ןתינ ונחנאו ,בוט הארי תוחפלש רמוח
הז ?הבבס.....וילע רבעשל םיאישנו הלשממ ישאר םע-ליעגמ
םיכירצ םתאש המ לכ ,הזה םיהדמה ילידיאה בצמה ,תורקל לוכי
ידמ ,אוה תושעל
ףילחהל וליפא םיבייח אל ,העשל קר וליפא-םיחס תויהל םעפ
אל םג ,גנאבב םירוחשה םימה תא
תא תנגוה הרוצב לוקשל קר ,דואמ טושפ ,םייניש חצחצל ךירצ
קובמב-יבועב םיקיטסה תא איצוהל....לצעתהל אל-רמוחה
םידמועש תו'גנינ אל ונחנא-ונל םירכומ םתאש תויקשהמ
,קשנ ילכ תונבל
הלועפ רחאל יצחב דרי לקשמה םא םג-תולוחהמ רמוחה תא רענל
םימרוג ,םינכרצה ונחנא :וארת ,וז
תחא תיקש דוע יכ ונב ולזלזת לא זא-םימייק תויהל ללכב םכל
!!!!! לוהוכלאל םירזוח ונחנא ,הנפעמ
ונלוכ לש הרטמה ,וניבת ,ער טרס לש עטקב אל .בינגמ ?הבבס
םירלידה לש םג ,תפתושמ
תונהלו רתוי ךייחל תצק םיצור כ"הסב ונלוכ :םינוקה לש םגו
קיחצמה רייוצמה טרסהמ
.ץראה רודכ לע תואיצמ :ארקנש

 

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997