ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

יל אציש המ הזו


םדרטסמאמ ינעוצ יתשגפ םישדוח השולש ינפל
.ייח תקסע תא יל עיצה אוה
,םימורמל יתוא תולעל םילגוסמש םרידנ םיערז יל איבי אוה
.תינבצע הדודב אוה המל ףוחד איבאש שקיב יחאש ,ןטק טני'וג תרומת הז לכו
,םימורמל עיגהל יתיצר דימת ינאו
.יתחקלו ףסונ עגר יתבשח אל
יל אציש המ הזו

ב.נ
םימורמהמ םכל בתוכ ינא
,םכל רמול הצור ינאו
םינטק הזמ יל םארינ םתא הפימש

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997