ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

הבהאב יל ןת

 

1 רפסמ קרפ


"הלגור" המצע תא הנכמש תחא רתאב שי
ילש הרבח התייה איה םעפ זא
רתאה תא הל יתרכה ינאו
לכה השוע איה וישכע
ילש םירבח םע רשק תריצי ללוכ ,יביל תמושת תא לבקל ידכ
! שדחמ הב ןיינע לבקי ינאשו
הדות אל הל םירמואש םיבוט םירבח שיש ןוכנ זא
.היהש המ לכה יל םירפסמו
(הזכ דחא ןוכנ רתוי וא)הלא תא םג שיו
.הילא םיכשמנו יותיפב םידמוע אלש
:תאזכ איה ילש השקבה זא
המשש הנומת איה ףרוצמה ץבוקה .1
"םיליפמ דימת םיסוחד םישארו םידגוב אל םייתימא םירבח"

(חכשת לא - יקוט) ינאש בותכת.2
.רתוי םיבוט םימיב רכזהל ידכ תאזה הנומתה תא הל שידקמ

? ילש חא , תאזה הבוטה תא יל השעת
יקוט ,שארמ הדות


 

 

2 רפסמ קרפ

ןוריחמ ייה
רמגנו ליחתה לכה ךכ
"הלגור" המשש הרוחב התיה היה
יקוט ומשש דומח רוחב טנרטניאב הריכה דחא םויש
שממ לש םולח ומכ היהו חרפ לכה ךכו
םיהדמ ףיכ היה...םינושיע ויה תומולח ויה
,הל דבאש יצחה תא האצמש הבשח איה
....הומכ םייחה לבס תא ןיבמש והשימ האצמש הבשח איה
םייחה טרסמ חורבלו םיטרסב תויחל ,ןשעל ,ותיא תונהל והשימ
ןטק רשוא אוצמל ילוא ....ילואו םלוע תוארל
....לבא
,רמגנ םואתפ לכה דחא ריהב םוי
התיה איהו וייחמ התוא קחד אוה ,רבד ריבסהל ילב
ונעמל תומל הנכומ
....תושעל המ העדי אלו וילע קר הבשחו הגאד איה
....לבא הבוט תוחפ התיה םא ילוא
העוגפו תסעוכ אל רבכ איה
תינשב הב ץופחיש ידכ וביל תמושת תא ךושמל הסנמ אלו
תמא תבהא רחא שופיחב הייחב איה הכישממו הצור
יעגר טקש תצק איה תשפחמ ,הלוכ לכ תא שגרתו םיהדתש
ףרוטמה םייחה ץורימב ןשע יננע ןיב
הפוג תא טיטרתש תפרוטמ היזהל חורבל הצור
תואיצמל ךפהתו
הדות
ינוליפליפ רבעב - הלגור 

 

"תודיגבה" 3 רפסמ קרפ

..דחא םויב םתס הככ היה אל הזש יתמאה,יעמשת
...ינפל תועובש המכ לש הבשחמ היה הז
...םוי לכו םויה לכ ןשעלו תויחל קר הצור ינאש יתשגרה
,דומלל הליחתמ רבכ תא יכ,ךממו ךתיא ץוחל יתשגרה
(דחא תוחפל) םיממורתמ םירבח םע ךלשמ םייח הייח רבכ תאו
.םילגר םייח תויחל עגרכ יל םיאתמ אל הלאוו ינאו
.יל אבשכ,םתס הככ,תומוקמ ינימ לכל ףועל יל םיאתמ ינא
.ינא הככ יכ ,ףועא ינא יניסל ףועל דחא םוי הצור ינא,יקוט ינא
ןכו אל דיגתש השיא עגרכ ךירצ אל ינאו
.הטומרשוחא םיטרסו וישכע המלו
,תורחא םע יתייהו תורחא םע יתנשיעש יתמאה זא
....ונועגה ןאל תעדל הצור אל שממ תאו
...תעדל םיצור אל םתא םג ,ןוריחמה ישנא, יל ונימאתו
!?ןכ םתא


 

 

"םייחה" 4 רפסמ קרפ


םינתשמ םישנא םימעפל
םירמגנ םירשק םימעפל
םהש ונבשחש המ אל םה םישנאש םיניבמ םימעפל
םייחהמ קלח לכה...לכהו
קחשמ ךליבשב היה לכהש הניבמ ינא וישכעו םויכ
וזה "הלבונלט"ה לע קחוצ חטב התא וישכע םגו
יתישע אל םלועמ...אל וא ןכ ךל יתרמא אל םלועמ
יתלבגה וא םיטרס
ידיל בוט שארב והשימ םע םייחהמ תונהל יתיצר כ"הס
שפוח הצורו תבהוא ינא םג
תועצעוצמו תוליבגמ תורגסממ תדלוסו תחרוב ינא םג
לכה תא םיוושש םירצקו םיטקש םיעגר לא
...לבא
...המ הנשמ אל
!ינא תאז יכ - חצנת דימת הבהאה ילצאו יליבשב
...ךתטלחה םע םלש התאש ךליבשב תרשואמו החמש ינא
ייחו ימצע םע המלש ינא םגו
רשואה תא אצמנש ,דוחל דחא לכלו ונל תלחאמ ינא
דימתל ונלש יעגרה 

 

םירשואמו םינשועמ

 

רתוי םיבוטכ ובשחנש םימי רכזל

 

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997