ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

2001 לויט

 

...תאזה הנומתה תא םכל חולשל בייח יתייה ,ןוריחמה תווצל

הליל ירחא רדחה לש תספרמב םיבשוי םירבח יתש דועו ינא
ןשעל ונמייסש ירחאו ,םיצצופמ םיטניו'ג 3 הזיא ונל םילגלגמ ,םיפרוטמ םיקוחצ לש
ונל רמואו שאר'ת םירמ ילש רבח ונלש הלטסב םיכועמ ונלוכ
"ןורכזל הנומת תאז ,החירזה לע ולכתס"
הז ,הנומתה ירוחאמש דוסה תא םיניבמ ילש םירבחה יתשו ינא קרו הנומתה תא ונמלצ
...הז לכו הססקה תא ונילע וספתי םא ונדחפש ךיא ,הלועמה לויטה תאמצוח ונל ריכזמ
...רוא ...םכלש םולח שממ

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997