ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

ןורחאה רמועב ג"ל


ונרכזינ זאו וילע גוגחל קרי ילב ונעקתינש ןורחאה רמועב ג"לב רבודמ
ףיטק תושעל תכללו ץמאמ תושעל ונטלחהו רוזיאב דמחנ לודיג הזיאב
תונומת המכב עגרה תא חיצנהל ונטלחה חבושמה קריה לש החמישה בורמ
תא רבע אוה יכ ילואו יידמל חבושמ .... קריה ייבגל.....ךרדה ףוס אדוד לש
(: ול וקיציש ילב דבל תורגבתיהה ליג
BBBBooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooMM

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997