ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

ילש לותחה


!םלוווכל םולש
.ותוא יתלטסימש ירחא ילש לותחה לש הנומת הנה
ב.נ
הנומת םש תויהל ךירצ היהו ליימ יא םכל יתחלש הז ינפל
יל ארינ לבא רכוז שממ אל ינאו לוטסמ שממ יתיה לבא
תפרוצמ תויהל הכירצ התיהש הנומתה תא יתחלש אלש
(1025_110) .איה הנה זא
.לודג הזכ רתא לע הבר הדות

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997