ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

:עקש םאסבו 'ץיבופופוקוק ר"ד ןיב החיש לילמת

 

! רוטקוד ,םולש -
?ךמולש המ ? תיבב היהשה ךיא ? דומח עמשנ המ -
,רוטקוד .הדות ,הלחא ,הא -
....ןמאיי אל הז ...הז לע ךתיא רבדל יתיצר
?םדקתמ תמאב ךיא ? ןוכנ ? םירודכה תא חקול התא ?ןמאיי אל המ -
בוט שיגרתש ךל יתרמא ?? האור התא .תמדוקה םעפהמ בוט רתוי הברה .בוט הארנ התא
]קוקחצ[ ? ללכב הפ השוע התא המ ,ונ .רדהנ טושפ .רדהנ תיארנ םדה תנומת םג !
? ך' יתרמא המ ,הא ? ך' יתרמא המ
....ךל רמול יתיצרש המ קוידב הז ,רוטקוד הארת ,בוט -
,יתארק תצק
...םירודכה יבגל ,טנרטניאב ,בותכ רמוח
ןווכתמ התא...עדוי התא ...אפור ינא ,יל רמול ךירצ אל התא ,םאסב ,עדוי ינא -
לבח קר ,רדהנ הז ,ארוק התאש הפי תמאב ...עדוי ינא ,ןכ ,ןבומכ יאוולה תועפותל
?...בגא ךרד םייניעה ךיא ...הלאכ םירבד אורקל
,רוטקוד ךל רמול יתיצר ,והז -
,םייניעל םיקזנה לע תארקש ללגב גאדומ התא ,עדוי ינא ,דומח ךירצ אל התא -
לכה ,ןיע לכל תופיט 3 םויב םימעפ 3 םישת ,תופיטל הזה םשרמה חק ,עגר קר ,הנה
.רדסב היהי
...ושבייתה ילש םינפה ,עדוי התא ,םייניעה קר אל הז ,רוטקוד לבא -
.וב רוזעל לכוי אל אוהש והשמ אל הז ? רוע אפורל היינפה הצור התא -
...התא הזש ללגב ,םצעב
.ןופלט וילא םירהל יל ןת ,עגר קר
]תוקד יתש לש החיש[
תאצל אל דיפקת קרו ,הזיראה לע תויוותה שי ,החשמל הזה טפצרה חק ,דומח ,בוט
.ירחא עבראו ינפל העש תיבהמ
?תיבל קתורמ ינא זא -
?אל ,תיבל הככ םג קתורמ התא ? היעבה המו -
,יל השע הזש תונרגימה ,הלאה םירודכה יבגל ,רוטקוד םדוקמ ךל רמול יתיצר ,והז -
,רוטקוד
דיגתו ,הצרתש המ ?ןפוביא ,טלזיר ,הטרופ ןיזילוגלאל םשרמ חק הנה ,דומח בוט -
? ךלש הנישה ךיא ,קר יל
? הלילב םדריהל ךל השק אל
...יתיצר ,רוטקוד ,ההא -
.רבדנ ...ךתוא םידרי אל הז םא .ןובמונל םשרמ חק הנה ,דומח ךרוצ ןיא -
,ןדיסה תומר יבגל ,רוטקוד -
ששח שיש תיארו תויוותהב תארק ,דומח יל ריכזהל ךירצ אל התא ,םאסב עדוי ינא -
,סיזורופואיטסואל
.ךורא חווטל שומישמ האצותכ קר הזש רוכזל שי לבא
.םויב םיימעפ .ןדיס תפסותל םשרמ הנה ,ןפוא לכב
לע םתוא עלוב התאש וא םירודכה ינפל והשמ חקול התא ,לואשל יתחכש ,דיגת ,שיוא
?הקיר ןטב
..אקווד חקול אל ינא ,אל -
תויתייעבה לע תמאב םש ורביד .קתרמ יד סנכ םש היה ,היגלבב יתייה רבעש עובשב -
.הקיר ןטב לע הז תא תחקלב
,הינש ייקוא
]תוינש המכ דוע[
.ינפל תוקד שמח עולבל רוכזת ,הזה רודכה תא .דומח ךליבשב םשרמ הנה
...תוליחבה לע ונרביד אל דוע לבא .רוטקוד הדות -
? תוליחב ךל שי דוע ? רמוא הת המ -
...לבא ,ןיא רבכ ושכע ,רוטקוד הארת -
לכהש ךל יתרמא אל .יל ןימאת .רדסב היהי לכה .ןיראבאפפל םשרמ הנה ,ידומח עמ'צ -
? רדסב היהי
.רוטקוד רדסב רבכ -
?םשרמ ךירצ התא המל זא ?ןווכתמ התא המל -
והשמ יתאצמ ,הז תא םירמוא ךיא ,ינא .ךל רמול יתנווכתה .אל ינא ,רוטקוד והז -
.רתוי בוט
.םייתעשב םירודכ ינשמ רתוי חקת לא קר ,בוט ? ליסנטונ -
.רוטקוד ,הזל םיארוק הככ ."סוביטאס םשוב הנק" ,ליסנטונ אל -
הנשירק ירה םהילא ךלוה דוע התא ? הלאה םירזומה םיחרקה םיאפורהמ הז ,הז הז המ -
?הלאה
הנקה תא .תרוכזתה לע הדות לבא יניס רוקיד תושעל ךלוה אל רבכ ינא ,רוטקוד אל -
.םילתוש וא םינוק םשוב
? ךל רזוע הז ךיא ,בוט ,ונ ? חמצ הז ,הז המ ?...םילתוש וא םינוק ...מממה -
,דגנתמ אל ינאש עדוי התא
...יחכונה לופיטה םוקמב הז תא השוע אל התא דוע לכ
.םיחמצ המכ .בוט .חמצ הז .הז לע ךתיא רבדל יתיצר תמאב ,ןכ -
הלאכ םג שי .תרחא הרוצב בוט יל השוע דחא לכ .הביטאסו הקידניא .םינז שי .הארת
,ינשה םע דחא םיאלכומש
.תוינוגסס רצוי הזו
.םאסב יפוי .תומצע ץוליח .הניגב דובעל בוט .ליעפ התאש חמש ינא -
.בוט ךכ-לכ שיגרמ ינא .םיהדמ יד הז ,רוטקוד ,ןכ -
חמצה תא לדגל ידכ תואירבה דרשממ דחוימ רושיא ךירצש יתנבהש איה הדיחיה היעבה
.הזה
? ותיא היעבה המ ? המל הזו -
.יקוח אל אוה -
.ההא ....םילתוש וא םינוק תרמא ...ממה -
]תמעור הקיתש[
.םאסב ,םינומיסאה לכ תא תלפה .רדסב
.חומה לע רהזית ? הלימג יזכרמ שיש עדוי התא ,דיגת
ןשעמ ? התא ? םאסב ...ןובנ רוחב לש םשור יל תישע ? לבח אל ? תואירה םע המו
? הלאה םירבדה תא
? תויעב קיפסמ ךל ןיא ? הנאוחירמ
.הז ןותחת םלוע הז .יתוא עיתפהל תחלצה ,ונ
? םיעדוי םירוהה .רהזית .םאסב ,ןכוסמ הז
.םיעדויש חטב -
.רוטקוד ,םירוההמ םיבוט םירבד הלאכ םיריתסמ אל
.הביטנרטלא לע בושחל רשפא זא םירודכהמ שאוימ התא םא ,הארת -
תא יתאצמ רבכ .הביטנרטלא ךירצ אל ינא .רדהנ שיגרמ ינא ...רוטקוד הארת ,הא -
.יליבשב הבוט יכה
.תוניוצמ ,תרמא התא וליפא ,םד-תוקידבהו
...גשומ יל היה אל ....םימס ןשעמ התאש יתעדי אל לבא ,ןכ -
...יתילחש זאמ םימס חקול םצעב ינא ...תצק דוע הז לע םיבשוח םא ,רוטקוד לבא -
? םינש 10 ? אצוי הז המכ

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997