ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

תונומת


,רתאה ינלטס לכל םולש
.ישארה ףדב הז תא ומסרפתש הווקמ דואמ ינא
- יתדלוה םויל העתפה יל ןיכהש ילש בוט רבח לש וידי השעמב םכתוא ףתשל יתיצר
.ישאר וד גנאב
.תובגל תוצצפו תאזכ הפאכ םכל ונתי, תונחבמ יתשו ןדע ימ קובקב
.תואירב תואיר םיבייחמ דחיב םישאר ינשש ,תעדלו רוכזל ךירצ לבא
!!!דדוב שאר ליפהלו תחא הנחבמ םותסל ןתינ, הבורקה הנומתב ומכ םג לבא
תיבב וסנתו ונהת
!!ןרותה ןלטסה םכלש

 

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997