ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

םלועה ףוסבש הטנקה

.הטחאש םש השועו בשוי ,עיגהל חילצמש ימו .הטנק הלחא שי םלועה ףוסב והשופיא
.הברהו .רמוח ךירצ אוה דדובתמ אבאבשכו .דדובתהל עיגהש ,אבאב םש רגש םירמוא
.שיש בוט יכה רמוחה םש ול לדג ,םלועה ףוס הזש ללגבו .ומצעל לדגמ אוה זא
הארמ אלו ,193 ןב רבכ אוה .טאל ןקדזהל אבאבל םרוג אוהש ,בוט ךכ-לכ הזה רמוחה
.ןמזה לכ טוסבמ ותוא השוע רמוחהש ללגב הזש רמוא אוה .םויס לש םינמיס
.הזה ןיינעה תא קודבל בייח יתייה
אוה ?תויהל לוכי ךיא .ןמזה לכ טוסבמ אבאבהש הזה עטקהמ ץוח ינויגה יל עמשנ לכה
.םש סאבתמ חטב ירה
…םינינעו םיקוחצ .הבבס ?הטחאש םישוע .הבבס ?רקבל אב והשימ םינש המכב םעפ דיגנ
.םלענו גגומתמ …רמוחה םג הככו .ראשנ אל אוה .ךלוה םדאנבה לבא ,יפוי
התאשכ תכלל ןאל הברה שיש אל הזו .טקש הצור אוה יכ ךליש ונממ שקבמ וליפא אבאבה
…םלועה ףוסב
.עדוי אל ?םלועה ףוסב אצמנ קוידב אוה הפיא .קודבל םשל תכלל יתטלחה זא
.לאשא ינא םומיסקמ
המוראה תא ריואב חירהל רשפא רשי .ןטק יד םוקמ םצעב םלועה ףוס .רהמ יד יתעגה
.רהמ יד ותוא יתאצמ םש אצמנ אל רחא דחא ףאש החנהבו .אבאבה לש רמוחה לש תאזה
.ןשע יתאצוהשכ ךייחו ,הכרב הזיא קעצ ,םולי'צה תא יל ריבעה אוה
.meterial special very Inside .you for good very ,chillum This
.םלועה ףוסבש אבאבה לש הטנקב בוט תמאב רמוחה …קדצ ןכא אוה
.רבדל יתאב הז לע אל לבא
דבלה לכמ םמעתשמ אל אוה לזעזעל ךיא ותוא יתלאש רשיו ,ידמ רתוי תוכחל אל יתטלחה
.הזה
:הככ יל הנע זאו ,בשחו בשי אוה

Baba meditate, take time."
Baba make chillum, take time.
Baba make chai, take time.
After Baba finish, no time.
“?Understand

!רישמח ול אצי וליפא .הלאוו

.רבד ותוא םוי לכ תושעל םמעשמ אל הז םא ותוא יתלאש
םירבד ריכמ אל אוה ,הזמ ץוחשו ,תושעל םירחא םירבד ןיא םלועה ףוסבש יל רמא אוה
.טוסבמ ותוא השוע הז .הזמ רתוי ךירצ אל אוה .לכה .ואולמו םלוע וליבשב הז .םירחא
.ןקז תוחפו .טוסבמ ותוא השוע רמוחה םגו
.ךפהל .םולכ תעדל ךירצ אל אוה חמש תויהל ידכש רמא אוה
.תוענכשמ יד תובושת יל ןתנ אוה …הרקמ לכב
.םלועה ףוסב רוגל רובעל יתטלחה

.ולש טקשה תא שקיב אוה .לודג יד קחרמב לבא ,אבאבה לומ יתמקמתה
לבא ,ןיינעמ רתוי תצק יל היהי הריווא הנשא ינא םאש יתבשח …כ"הס דבל יד ינא
.םלועה ףוסל םיעיגמ םישנא הברה אלש ררבתמ

.רקבל ואובת ,ץופקל םכל אצוי תאז לכב םא
.םולי'צ השענ ,בשנ
.ריעצ שיגרמו ,יא'צ הזיא חיתרמ ,אבאבה לצא הארנכ ינא ,אצמנ אל ינא םא

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997