ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

יניסמ תויווח

םתס ..בוווט...םתא םיבוט םיישנא...ןווריחמ יייא
...הבבס..ךכ םא...םכילא ראוד תחילשל והשכיא יתעגה
..יייירחאו...ינפל ....יניסמ תונומת יתש טושפ זא
..טאנאלובולובמוווב ממממוב...םכלוכל םייח הלחא

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997