ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

ילש רופיסה

 

....תופאכה תא םתמסרפ םא

:תוגייתסה
םיטניו'גו הריב םישוע םלוכ
.םיטסילוהוכלא םידדוב

:ץצופמ יתייהש דחא ברע בתוכ ימצע תא יתספת םואתפ

stop smoking

please stop smoking
i dont give shit
who says this
he is right

ינמזמ רכינ קלח שידקמ ינאש םינש עברא וא ,שולש רבכ .ןמז הברה סרגל רוכמ ינא
ףילחמ אל ינאו הרח איה לבא , סקופב ,הדובע יל שי ,הדובע שפחמ אל ינא ,ןושיעל
םילוע הלא תורוש תביתכ ידכ ךות .ןשעלמ ץוח רבד גניקפ םוש השוע אל ינאו ,התוא
רשפא דימת בוט ,ארונ אל הז הביסמב הנשב םעפ ןשעל לבא ,יה ": םירמואש תולוק
.יזטסקא לברה תחקל

הז ימ
המל
הזמ ול אצוי המ
היעב ןכ הז
תיתימאה היעבה תא הווסמ הז תוחפה לכל

קיספהל חילצמ אל ינאש הדבוע
תורכמתה םיארוק הזל
.רוכמ אל ינא םא תוארל ידכ קר ונממ הנהנ ינאש רבד לכ תושעל קיספהל ךירצ ינא זא
.תוליעפ התואל רוכמ התא שדוחל אוהש גוס לכמ תוליעפ תושעל קיספהל לגוסמ אל התא םא
םויל
ןכ

וז החיש להנמ ימ
םילהנמ ימ
דואמ םיענ
דואמ םיענ
םיענ דואמ דואמ

ןשעמ אל ינאו ידייל שי
תונמדזה דוע יל תנתונ ילש הלאה

םסק תונורתפב ןימאמ ינא
ןוידרוקאה אב הפיאמ זא

יתוא יתספת םואתפ
בשחמה תא הבכמ

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997