ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

LONG NECK

תיבב ילצא יראלופופ יד ילירקא "הדובע גנב" םג הז
LONG NECK יוניכה תא לביק

(: וילע תולוח תונב - תוחיכומ תונומתהש ומכ

ףוסב קר ק'וצ ררחשל הז םיכוראה םיגנבה םע ףיכה
תחא הכמב סנכי ריוואה לכש ידכ
תיביסאמ הביאש תלוכי ילב םישנאל בוט גנב הז

תועיבנו ןדע ימ לש תוינועיצפה םע יד
הצצפ הז םילירקא םיגנב

smoking dragon

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997