ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

טניו'ג ןיכהל תופרוטמ םיכרד

תופרוטמ םיכרד םכלצא יתאצמ אל לבא אוצמל ליבשב ידימ לוטסמ ינאש תויהל לוכי
םיטניו'ג ןיכהל
(.תודיינו םדא ימוה תובוחרב רקיעב שומישל) יומס טניו'ג :הככ זא
הקיר היסיטרכו םיתוריש את ,ןורפיע ,הססק ן-ו-מ-ה ,הירגיס :םיכרצמ
:האבה הקסיפה לע גלד תיבב התא םא
םישל ץלמומ חונ ךל היש הככ םירבדה לכ תא רדסת תוחונב ךל בשיתת תוריש את אצמת
...ןזואה לעמ ןורפיעה תא

ססקה ליבשב קבטב שמתשהל ץלמומ עורקל ילב תונידעב ךלש הירגיסהמ קבטה לכ תא איצות
ךכ תצק עקתנש םעפ לכו ססק הילא סינכהל ליחתת ירמגל הקיר הירגיסה רשאכ וישכע
לש ריינה תא עורקל לוכי תולקב הז המל תונידעב רוכזל שי לבא סוחדתתו ליגר ןורפיע
...תצק דוע סוחדל ידכ ורענתו קיר דועש םוקמב וספתת םעפ ידמ םתקפדנ זאו הירגיסה
ףוסב ריינה תא בבוסל זא טניו'גה לש אמא םאה תא םתסחדו ףוסהמ מ"מ תאלימכ וישכע
םיינישה םע זאו םידדצה ינשמ רטליפה תא ךעמת וישכע ...לופי אל רמוחהש הככ
שילש הזיא ערקתו הקיר היסיטרכ חק וישכע !!הזה ןכסמה רטליפה תא איצות תונידעב
!!!!קילדהל קר ראשנ וישכעו ...חחח רטליפה םוקמב ףוחדתו לגלגת הלש ךרואהמ

:יסור יומס טניו'ג
...קד קד ךותח יקנ רמוח םיכירצ ונחנא הססק םוקמבש קר םדוקה ומכ רבדה ותוא
(רטליפ ףילחהלו סוחדל ןבומכ ) קירה יצחב יקנ רמוח םיש הירגיסה לש קבטהמ יצח קר איצות
שארב תנתונ תאזה תוטשהו

( Mega-Matha-Fuckinn'-Conus-Blunt :תיעוצקמה הפשב)!!טנאלב סונוק 'ניקאפ-ה'תמ הגמ
קבד ריינ ינעי) פייטולס הקיר היסיטרכ הססק לנרו'ז םתס וא "טסינופוכית" םיכרצמ
(הזכ ןוליינ לע
הלזירו ....וישכע ךועמ ינא הנאוב

!!! ןשעל םג ןבומכו ...ה'רבחה לכל הז םע ץיוושהל רשפא לבא השק יד הז
קיבדהל אל תורויהזבו תחאה לש הצקב םתוא רבחנו תדומצ ויהיש תולזיר יתש חקינ
קבדה לש םידדצה ינשתא
ןיכנו (וז דצל וז) תולזיר יתש לש לדוגב הכיתח טסינופוכיתהמ ךותחנ הככ זזא
...ךירצש הממ ןטק תצק סונוק
תונידעב ...ןושלב ושמתשת הלזירה תא ורגסתו הלופכה הלזירב סונוקה תא ופטעת
(הז תא םיתישע ךיא יולת) ק-נ-ע סונוק ונל ראשנו רתוי ןטקה סונוקה תא ואיצות
ןבומכ ךועמל הססקב אלמל .רוחה תא םותסלו היסיטרכהמ רטליפ םישל קר ראשנ וישכע
תונטק ויה תועבצאה ראש יכ לדוגאה םע סוחדל יתצלאנ הככ יתישעש הנורחא םעפ .סוחדל
!!!קנע סונוק הגמ יל אצי ותנעי ....ידימ
wu-tang ב רומאכו

Roll that shit,Light that shit, Smmmmooooooookkkkke that shit

....רחמה ינלטס םולש ויה

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997