ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

המודא המטיפ

םינש המכ ינפל ותוא םתעמש ילוא,םימי רבכמ אל רפוס הז רופיס
.םילודגה םידליל הסרגה וזו,םינטקה םידליל זא ותוא ורפיס

העבגה דיל ןטק קמעב
המודא המטיפ םשב הרענ הלדג
םיידש הל וחמצ התודליב דוע
םיידי הל וחלש רבכ שש ליגבו
לולצ לוקב המא הל הארק דחא םוי
לולה דעו תפרה ןמ עמשנש
תמחוימ אתבס ,הבוצע אתבס
תמדאב הלוח אוה - הל ןתונ אל אבס
הקיפדה םוקמב רוטרביוה יחק
הקופיס לע אובתש אתבסל יאיבה
םת םויה יכ יצור ירהמ
,ןמרחה סנאה קיבאזמ ירהזיה קר
ץיוושהל ידכ - החותפ הצלוחב
,ץירחה רוזיא תא טילבמש סני'גבו
ףלחמה הצקב תנוטנטקה הדמע
ףסכנה פמרטל חור רצוקב התכחו
הרגמ סני'גל לודג הכ ףושחמ םע
וו.מ.ב תינוכמ הל הרצע דימ
רידא הכ ךיתח ול בשי הכותב
ריעצה ןמרחה קיבאז ול םיארוק
הכורא העש םיעסונ םה דועבו
עקת ףושחמב וניע תא קיבאז
ךלהמ שרדנכ ףילחהל םוקמבו
,חרבש קומשה תא שפחל ךלה
!םיימשהמ תלפנ קתומ הבוב"
"םיילגר'ת יחתפת הבוט יל ישעת
בינגמ רביאה תנוטנטקה התאר
ביטרהל ןותחתה דיימ הליחתהו
םיימעפ ! שקבל ךירצ אל התא"
"םיילגרה ןיב ותוא הצור ינא םג
ןוכנה םוקמב קומע הל סינכה אוה
ןורגב אוה הנה הקושתב החנאנ אינ
הרמאו הלמלמ תפסותכ דועו
!הלותב אל ינא...הלותב אל ינא
הנקזה תיבל ועיגהו ורהימ
הניפב תננואמ התוא ואצמו
יתיא רבג יתאבה !יכח אתבס
אירבי אבסש דע ונינש תא קופדי
םישעור תולוקו רורפצ עתפל
םירטוש וסנכנ תיבה ךות לא
הטימב קפדש קיבאז לע וצפק
"הניטק סוניאב הפ םשאומ התא"
הדליה התכב אתבסה הנבצעתה
"הטימב דבל וניתש השענ המ"
תונכסמה יתש לע םירטושה ומחיר
תונכה אלל םתוא ןייזל ולחהו
הלודג ןימ תביסמ החתפנ ךכו
הלוליה הברה םע קנע תייגרוא
הנקז אתבסו הנטק הכ הדלי םע
...הנינרמ הייוחב םירטוש ןומהו
דומלל הפ ךירצ רופיסה לכמו
!!!!! תולעל רוסא דבל םיפמרטל

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997