ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

ALMA KATZ

!?!?!?םיפי םישנא המ
גשומ יל ןיא הלאווו ,והשמ יתבתכ
....ריש וא רצק רופיס הז םא
...ול אבש ךיא הז תא חקי דחא לכש
תודוהל תבייח ינא
תינואכד יכה הלטסה התיה תאזש
....שארמ יל וחלסת זא יל התייהש
....ונהתש הווקמ
הנילומלע

רתוי חכ יל ןיא
בואכל חכ יל ןיא
קועצל חכ יל ןיא
תוכבל חכ יל ןיא
רזוח םעפ לכש יכבהמ ךשמתמה לוכסתהמ יל סאמנ
עגפיהל בזכאתהל רתוי חכ ןיא
םירחא םימי לע בושחל רבכ יל באוכ
םינוש ויהש םימי לע
..םייתימא םיארנ אל רבכש םיקוחר ךכ לכ םה
...תלעגנו ימצע לע תלכתסמ ילש םייחה לע תלכתסמ
..הארמב האור ינאש תומדה תא תאנוש ינא
תועמדהמ תקנחנ ,תקנחנ ינא
...יתוא תבזוע אלש השגרההמ תקנחנ
.. תועמדה ךותב תעקוש תובשחמל תעקוש םעפ בוש
הקזוחב תפאוש המישנ תחקול
תועובה תא תעמוש םיימה תא תעמוש
אל םא םג תכייחמ תעקוש תעגרנ תמלענ תלפרעתמ ינאו גגוזמ טבמה תומדאנ םיינעה
תמאב
תמאב אל םא םג תקחוצ
לוכסיתהו תועמדה,באכה,םלענ לכה עגרל
יביבסמש ימו ינא קר ראשנ
חלסנ לכה חכשנ לכה
קיעמ אל רבכ הזו קיצמ אל רבכ הז
....השדח השיגרמ היישפוח השיגרמ
...החמשו החירב הזש תעדוי
דחיב ונלוכו ינאו התא יכ

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997