ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

RASTA CAT RULLES !

? הרוק המ
...עובש ינפל יל םלענ אוה ילש לותחה הז
..רושק אל הז לבא
???... םלועב ןלטס יכה לותחה אל הז ולכתסת
הטסאר ול םיארוק בגא ךרד
RASTA CAT RULLES !
ולש הנומת הצור יתייה ינא םכל הארנ הז םא
...תובגת יתוא ןיינעמ ,ישארה ףדב
תורחת תושעל וליפא וא

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997