ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

רצק רופיס


תא הארנ ילואו ?"יטומ לש ותוחא תא שוגפל ךלנ"ש ידכ ?"לכימ" תא יאצמית ילוא
........"תופילא" תלבקמ "הפיח יבכמ"
"סי'צנאמ"ו..."העתפה תציב" יל יאיבתו "עבט גנאב" הזיא ישעת םייתנב ילוא בוט
...דצב
....ינשעת יחק ןכ .......ןכ "?וצגשיב ךל שי" םא תנווכתמ תא הא ?"ףוב" ךל שי המל
בוט...ותוא יאיצות זא "!ץב" שי לבא
דבל..."הנטקל" תיבב ראשנ "?יסא" ופיא בגא
"םיבכוכ קבא" יל ריאשהל יחכשת לא ....ןטק "הלגניצ" הזיא "תלגלגמ" עגר בוט
...קורי םרג 4 הזיאו "םוח"...."ןבלה"מ תצק....רמוח דוע איביש "רגוא"ל ירשקתת עגר
תאזה הססקה המ בג א ...הנוז ןב רמוח בגא....גנאבב םימ תולמל תכלוה עגר בוט
םוח הברהו םודא LM לש הירגיס ממממממ ?טנייו'גבש
?תללוצ םג תא הנאוב ?םיטרסב רבכ תאו טניי'ג תצק תנשיע יתוחא
ונתיא בשיש יסאל תארוק יתייה ....הבישי תאזכ םישועש תרמוא תייה םא יתוחא הלאוו
.....דבל אלו
....אוביש וליא ירשקת ......לוטסמה ילש חא יסא חחחחחח
....שאר הזיא סופתא...רשקתא ךכ רחא שאר הדירומ עגר הנאוב
.....םיטרס תלכוא ינא תא ינעת יייייייפ.........יתוחא ינעת רשקתמ יסא וי
"םיקומיצו שבד" יחא יסא וי
"?ןוויכ שי" ,ןכתיא תבשל יל אב לבא...."תובגל תוצצפ" והשמ יתנשיע הלאוו
"הבישי" השענ ....הפל אובת ןכ תקחוצ םתס ......."םדרטסמא"ל ןוויכ שי ןכ
.......יתלכא קיטרא הזיא הנימאמ אל תא הנאוב .....ישפוח איבת ...."עבצא" איבמ ינא בגא
......הדילג לכאנ ...םיקיטרא הפ םג לכאנ ........רבכ אובת ונ
......אבו ....ץנבו קירא תא הקשא ינא קר...בוט
......ייב ייקוא
ינא ....הבונג אי עגר.....שאר דירוהל יל אב גנאבת איבת הרומג ינא יתוחא הנאוב
....םדוק
.......הזה שארה ירחא "קערד" השיגרמ ינא הז הז המ עעעעעעב...........יחק הללאי
.......תחתהמ הכופה ינא הנאוב
יסא חטב.....תלדב קפוד והשימ עגר יכח
סססססססססנכית יחא ןכ
...”DJ"ה ינא יתאב הללאי ?הרוק המ ילש תויחא ןלהא
"הלוטסמ" ינא יתוא גרה הכרב הזיא "הכרב" שי בש הלאוו
....."הבבס םייח יתוחא הלאוו".....ןשעתו ....גנאבת חק............בש בל םישת לא בוט
...."תויצריביו" יל שי......בוט רמוח הלאוו
.....וישכע "בובז" יהיהת לא ונ .......תינמרח ינאו הנאוב
.....ןכלש "הלוז"ת בהוא ינא תונב
"?הלטאס לע ןויז" הזיא ךל אב הלאוו ?תנמרחתה ידיגת בגא
..........."רטוח"ת איבת םדוק עגר
"םיסירל םיליט" רמוח הזיא הנאוב....ירות וישכע בוט
...ןיכת הללאי "?יחא םיעוציב שי"
"םייניעב האור אל" רבכ ינא
דבל "רדתסת" האבה םעפבש וא "הלגניצ" הזיא ןיכת הללאי הבבס ךתוא ונמזה יחא

..."אשדה תא חסכל" השמל יארקית ילוא יאוו
...וישכע ולש הרבחה םע אוה בוזע ?השמ םעפ דוע
...שאר הזיא יל יאיבת "סוגהנ" לכשת ןייזל ילב הללאי בוט
...םינושיע םויה לכ "תיחאס" תייה אל םייחב יל הארנ תא
...יל בוטו תאזכ ינא "ייייייייייייישפוח"
"תרוויע" תא
יל הבבס זא
?"ןאלפ"ה הפיא בוט
?עא יל תייהנ הייסור חחחחחחחחחחחחחחחחח
חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח..........הד
"ןנאפ"ב תבשל ףייכ הזיא
.......הלטאסת יל םיסרוה םתא ןנאפ הזיא
....םישאר דירוהל יכישמתו........ימתסית ייוא
"?לייטקוק" ןתישע אל המל תונב
....האבה הבישיב תעדוי אל
ןכל ןיא םא "הלזיר" יתאבה בגא בוט
......הדות....שי יחא

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997