ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

רצק רופיס

?םהב לפטל ךיא םיעדוי אל םתאו תובשחמ ידמ רתוי שארב םכל שיש הז תא םיריכמ םתא
העיגמ הלאה תובשחמה ירחא דימת ,םלועה לכ לע תוער תובשחמ םכל שישכ הרוק הז דימת
.הסאבה
תויעבהמ חורבל ידכ יל יתאצמ ינאש תניינעמ דאמ ךרד לע םכל רפסל יל ושרת ןכבוו
.םימס ,הלאש
אל םלועמ ,םולכ עלוב אלו םולכ ףינסמ אל ,םולכ קירזמ אל ינא ,ןמוקרנ אל ינא
.ילש םסה ליבשב רחא והשימב יתעגפש בצמל יתעגה אל םלועמו זירק יל היה
ןשעמ ינאש עגרבש אל הז .בוטל יל םרוג סארגב והשמ לבא הזב שי המ עדוי אל ינא
ןכ .בושחל קיספמ טושפ ינא ןשעמ ינש עגרב ,םיערש םירבדה לע בושחל קיספמ ינא
תא ,טניו'גה תא דיב קיזחמ התא ,הטכאשב קרו ךא דקמתמ התא ,ילש הטישה תאז ןכ
.חומל דיהמ םימסה תרבעהב קרו ךא זכרתמ התא זאו ,EVER WHAT פייפה תא ,גנאבה
יל רבועש המ לכ .רהמו ה-ב-ר-ה רבדמ ינא ,לוטסמ ינאש ןמזבש הקיחצמ היטנ יל שי
אל ,לוטסמ ינא ,הלאכ םירבד וא תודוס ףשוח ינאש בצמ הרוק אל לבא ,אצוי שארב
םירבד קר ,שארב הער תחא הבשחמ אל וליפא יל הלוע אל םימס ןשעמ ינאש ןמזב .רוכיש
הז שארב יל הלועש ירקיעה רבדה ןשעמ ינאש רחאל ללכ ךרדב .ךייחל יל םימרוגש
.לוטסמ ינאש הזמ קוחצל ליחתמ ינא זאו "לוטסמ ינא יחא יאוו"
סנכנ אוהש ,סארגב תחא היעב קר שי לבא סארג םג ןשעל םכלוכל ץילממ יתייה ינא
הלעיש ןושארה רבדה ,םימס ול ודיגתו עצוממ םדא וחק ,"םימס" םע דחי המישנ התואל
,סארג בהוא ינא ,דחא רבד קר דיגהל לוכי ינא .תוחפל ללכ ךרדב ,קרזמ הז שארב ול
לקימיכ אל והז ,יעבט רבד הז סארג ,הז תא לבקמ אל ינא ,םימסל בשחנ הזש תורמל
ונחנאש "םימס"ה ראש לכמ הנוש הגרדב תויהל ול רתומ ןכל ,םדאה תרצות אל הזו
.םיריכמ
יתיצר םתס ילוא ,וישכע לוטסמ טושפ ינא ילוא ,הזה עטקה תועמשמ יהמ עדוי אל ינא
.ללכב תעדל םכל ינויח אלש עדימב םכתוא ףתשל
: ) הז תא וארקת לא ...םירטוש םתא םא ןפוא לכב

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997