ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

RASTA CAT RULLES !

עיבצהל ידכ וצחל

 

1 רפסמ דמעומ

? הרוק המ
...עובש ינפל יל םלענ אוה ילש לותחה הז
..רושק אל הז לבא
???... םלועב ןלטס יכה לותחה אל הז ולכתבת
הטסאר ול םיארוק בגא ךרד
RASTA CAT RULLES !
ולש הנומת הצור יתייה ינא םכל הארנ הז םא
...תובגת יתוא ןיינעמ ,ישארה ףדב
תורחת תושעל וליפא וא

 

 

2 רפסמ דמעומ

.ןוריחמה םולש
...תינלטסה םילותחה תורחתה ףתתשהל ינוצרב
"ה'גנאג" לותחה לש הנומת ב"צמ
! םוטא רדחב תלטסממ הבישי ירחא

 

 

3 רפסמ דמעומ

.ומש לאומי ,ילש ןלטסה לותחה לש הנומת שי יל

 

 

4 רפסמ דמעומ

ןוריחמה לש ןלטס רפוסה לותחה יצימ הז
. שאר תדרוה ירחא אוה הפ

 

 

5 רפסמ דמעומ

ךורא תובישי ליל ירחא,לוטסמה לותחה-לוט הז.
(: בוביסב םלוכ תא חקול..הז 'א גוס ןלטס הז...םכתוא ובזע
!ונהת
.קורי םוי םכל היהישו
-bracket-

 

 

6 רפסמ דמעומ

......לוטסמ לותח שי יל םג

!םלוווכל םולש
.ותוא יתלטסימש ירחא ילש לותחה לש הנומת הנה

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997