ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

יגנאב

.....רופיס שי הזה גנאבה ירוחאמ
2001 לאימרכ לביטספ לש דיריב היה הז
...הז םמהמ גנאב האר אוהו ףסכ היה אל ןלטסל רשאכ
הטסאבה לש דומעה תא ליפה 2 ןלטס-ורבח
םמהמה גנאבה םע םלענ טושפ ןלטסהו
םכינפל אוה הנהו

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997