ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

.םיעורק םילותח

,בר םולש
...לוטסמ לותח לש תורחתל ילש לותחה תא ףרצל הצור ינא
...המיאתמ יכה וזיא ןהיניבמ ורחבת ,תונומת ללש ףרצמ ינא

....יחומ םיארוק לותחל ,בגא ךרד

הבר הדות

וגיפל תתל אנ .ולש הנמה תא לביק אלש ירחא השק זירק ףקתהב ,ילש לותחה ,וגיפ והז
.ןבצעתי אוה תרחא !ישארה דומעב הבחרהב ותוא םסרפלו דובכ

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997