ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

"Myti Joe Bong" and Yotvata

קנעב דיגהל רשפא לודגב יתרזחו יתרזח ירבח
ונכהו ןויער ונלעה בושו ירבח םע יתבשי
"גנאב וג יטיימ" אוה ומש ותוא
רטמ 1.5 לש לדוגב גנאב והז
םיהדמ טושפ הזו 'גידל קרפתמ םג אוהו
תילרונ אל הרוצב קפוד םגו
רמוח תצק שישכ וב םישמתשמ רקיעב ונא
הפצירב התאו שאר ינש
הדותב ונהת
:) CHAD

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997