ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

My little place

,םיימשב דחוימ םוקמ יל שי
יליבשב דחוימב רומש םוקמ
TIME ה תא זבזבמ ינא ובש םוקמה
םייפכ יל םיאחומש םישנאו ףוס ילב םיכויח לע
,םייפנכ לבקמ ינא םש
!םיילפכ לודג אצוי לכה םש

,םיקנעו םילוגס םיחרפ
םירובדה תובשוי לדוג ותואב םהילעו
םיעבצ ינימ לכב םהו
"אפרמ יחמצ"
םינוכמ םה ךכ

םיספו םיעבצב םיצעו תועבג
םינידס ומכ תועבג לע תושרפתמ תואשדמ
םיעיפומ םיקורי םילעו םיציצע
.םינלטס םיבשויש םוקמ לכב

,ילש חמשו ינועביצ םוקמ
יליבשב דחוימב יונב ידוו
איצמהל לוכי ינוימד קרש םוקמ
ישיש לכ אירממ לכ ינא וילאש םוקמ
Z-טסקא לש לוגסו ןטק ןנע לע

םירישמח בתוכ ,תיבב יל בשוי
רידנו ןטק םוקמ לע
ריק לכ ךרד רובעל רשפא ובש
ריבכ ךכ לכ םוקמ

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997