ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

RASTA CAT RULLES ! - 2

עיבצהל ידכ וצחל

םידמעומה לש תיתצובק הנומת - ףסונ סונוב ולבק
ללחב םיפחרמו םיטרס םילכוא ,שארב םינתונ

 

1 רפסמ דמעומ

השק זירק ףקתהב ,ילש לותחה ,וגיפ והז
וגיפל תתל אנ .ולש הנמה תא לביק אלש ירחא
.ןבצעתי אוה תרחא !ישארה דומעב הבחרהב ותוא םסרפלו דובכ

 

 

2 רפסמ דמעומ

...יניסב וניארש לותח הז.ייה
.םויה לכ לוטסמ היה לותחה
ונהת

 

 

3 רפסמ דמעומ

?םילותח לע תונומת םתיצר
!וחק
(uja) ה'זוא םיארוק הלותחל

 

 

4 רפסמ דמעומ

העורקה הלותחה תיצוצימ וז
תיעבט תילוטסמ המצעבש

 

 

5 רפסמ דמעומ

לותחה Indiko
קחשמה םש הז ןעוצקמ

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997