ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

תונומת

םיצירעמה להק תא לודגב שגרלו רמוח חולשל ךישממ ינא
רמוחה יכ ףיסוהל שקבמ ינא ךא
תוקפה ק"בד תוסחב ימינונא ןמוא ידי לע םרתנ חולשה
אבה רבדה איה לבא תרכומ אל ןיידעו הנטק הרבח

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997