ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

ןלטסדרד

םיליתשו םיחמצ ןיב לדג אוה הנוכשב דלונ ןלטסדרד
םינלטסה לכ וילע וקחצ הנושמ ןלטס אוה היהש ללגב ךא
םשמ הנמ דוע ףינסהו הפמ הטחש וזיא חקל אוה
!!!רדגומ אל ןיז םע רמת לש ןונזמב רמג אוה ןכלו
םלועב ךומכ ןיא ןלטסדרד,ןלטסדרד
...םלוכ ךתוא םיבהוא,ןלטסדרד,ןלטסדרד
שביו בטיה אוה ששוחמ גנאב דוע ןלטסדרד ןיכה זא
,םירבדה לכ תא ול סרהו ם"סי הזיא עיגה םואתפ ךא
אוהה הז בישקת ול רמאו ורזעת קעצו הכב אוה
..רבד םוש ראשנ אל גנאבהמ ןלטוסמ ןשלמ אוה היהש ללגב ךא
.....ןלטסדרד:ןומזיפ
אלפנ דרוי התא ול הרמא איה הנוזל דרי אוה דחא םוי
האלפומ תונז לש התליחת התייה תאז
!םירעוכמ הפיט םינלטס השולש ול ודלונו....השקו יתימא תונז לש
..םייחה לכל אוה טנוטפיה דמוע אל ליגרכ דקפתמ גאנבה ךא
םלועב ךומכ ןיאןלטסדרד,ןלטסדרד
!!םלוכ ךתוא םילבוס אל ןלטסדרד ןלטסדרד

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997