ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

השדקהו הנומת

...ןוריחמה ישנא לכ םולש

ןורחאה ץיקה לש ילמע ירפ והז
.בלה תא םלוכל םמחתש הווקמ...תרדהנה העיקשה יעגרב המלוצ הנומתה

:האבה העדוהה תא ףיסוהל השקבב
....אל ןיידעש הלאו ומעטש ולא...הרב'חה לכל הלודג הבהאב שדקומ
.....לותחה .ט םג ו......קוניתה .א.....דומחה .ק.....ןלטסה .ג

ינממ
קקקקקומסה .א

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997