ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

ינאו וק'ג

...הטכש דוע ?הטכש דוע
םילולצה םילוחכה םימשה לש עקרה לע הנתוכ לש אבצ ומכ וארנש ,םיננעהש עבשנ ינא
.תאזה המיהדמה שמשל ורפיס םגו ,םויה ןשעמ ינאש ועדי
ולוכ תא תואלמל טילחמו ולש םי רודכהמ םמעתשהל ליחתמ (וק'ג רוציקב וא) ןושמש
...וק'גל שי םיקוסיע לש יפוי .ןשעב
.הינב רתאל םי רודכ איבה אוה לזאזעל המל בוש ותוא לואשל אל טילחמ ינאו
השרוח לע וב םיבשוי ונחנאש יונב-אל-דועה תיבה לש ןולחהמ לכתסמ ינא תאז םוקמב
.סלכואמו יונב וישכע אוהש תיב דיל אצמנש ,(רבעשל-ןטק-סדרפ הזש בשוח ינא) הנטק
.שבוי לש הפוקתב ,הנש ךרעב ינפל יל הרקש והשמב רכזנו תאזה השרוחה לע לכתסמ ינא
.תאזה השרוחב חיש הזיא ךותב תחכשנ רמוח תיקש שפחמ ימצע תא יתאצמש רכזנ ינא
הנטקה לוח תעבגה לע הלע והשימ דימו ,דצהמ םירוביד יתעמש םש שפחמ ינאש ןמזב
.השרוחה תא הליבגמש
ךל שי המ יל הארת" ילומ דמענ זאו דרוי אוהש ןמזב רמוא אוה "זוזת לא ,התא רוצעת"
.הז תא השעי ינאש המל ותוא יתלאש ."םיסיכב
ו "הפ השוע התא המ" .יתוא ופיקהו םיינש דוע וסנכנ והומכו ךרעב 30-35 ןב היה אוה
.תונושארה תולאשה ויה "שפחמ התא המ"
לש דבכ חירו ראווצל ביבסמ בהז תרשרש ול היהש םהמ דחאו ןיתשהל הפל יתאבש יתרמא
.םיקירטה לכ תא ריכמ אוהש המכ לעו לומתא דלונ אל אוהש ךיא לע יל ריבסה תוירגיס
השוע ינא המ םהל רמוא אל ינא םא רצעמל ךלוה ינאש םימייאמ םה .ץחלנ םייתניב ינא
.םיחישב שי המ שפחל ולש םירבחהמ דחאל רמוא תרשרשה םע אוההו ,תמאב הפ
לוקב ,יל רמוא ולש הפהו 'דלי קפדנ התא ךיא וישכע הארת' רמואש טבמ יב עקות אוה
".םיחישב תועוקת םייניעהו ףפוכתמ התאשכ םיניתשמ אל ,ילש תחתב ןיתשמ" ,הצורמ
סנכנש אוהה רמוא "םיסיכב ול ולכתסת ,םיסיכב ול שי המ תוארהל הצור אל אוה"
,תויטרפ לש תויוכז לע רפס תיבמ םירובידה לכ ילש שארה תא בזע רבכש ינאו ,ןושאר
.רבכ יתוא ובזעיש רמואו ,םולכ יל ןיאש םהל הארמו ילש םיסיכה תא איצומ
המכ לע ריהצמ רשרשה םע הזהו והשמ אצומ אל אוהש רמוא םיחישב שפיחש הז םייתניב
םייתניב ינאו .הככ םג ןאכ לובג גישמ ינא יכ ,םולכ אצמ אל אוהש הנשמ אל ללכב הזש
.יתטפ יד יתייה .םייחה תא יל סרוה אוה המל ןמזה לכ לאושו ןיתשהל קר יתאבש רמוא
וישכעו ?תנבה ,םייחה תא ךמצעל תסרה התא ,םייחה תא ךל סרוה ינא אל" ןבצעתמ רשרשה
"ריבכ ובאב הלילה תא הלבת אל הפ שפחמ התא המ קוידב יל דיגתו בוט דלי היהית םא
המ הז לבא הנחבמ הפ שפחמ ינאש דיגהל יל םרג המ עדוי אל ינאו יתרבשנ ינאו
ישלב םהש ךיא לע יל רמואו םינפה לע ימצע קופיס לש ךויח חרמנ רשרשלו .יתישעש
.הנחתל םתיא אובל וישכע ךירצ ינאשו םייומס םימס
םא ךיאו ,תורקל ךלוהש ארחה לכ שארב יל רובעל ליחתמו ןטבב הקעומ תאזכ ףטוח ינא
ינא" :יתרביד םואתפ .םייחה יל םיכלוה ויה אל הזה קופדה םוקמל סנכנ יתייה אל
,קתומ ךל הארי ינא לכה" ."םכתיא הפמ זז ינאש ינפל םכלש ההזמ הדועת תוארל הצור
ואציו הנטקה העבגה תא ורבע דחא דחא םהו "ונתיא אב תא וישכע .תדיינב לכה
"?חורבל" .ילש תויורשפאה תא לקושו תוינש 10 ךרעב דמוע יתראשנ ינא הככו .השרוחהמ
?...ןכש וא ...אל
.ינשה ןוויכל ץורלו העבגה תא רובעל יתבשח .הקינאפב יתייה ,ןכ .חורבל
ינאש ךיא ...טלמנ עשופ תויהל ךלוה אל ינא ,הז תא השעי אל ינאש יתעדי םינפב לבא
םע ךלכולמ 'זב עבצב רדנט וטואל םיסנכנ הנוזינבה תשולש תא האור ינא העבגהמ אצוי
ודבע .הצורמ ףוצרפ םע ילע לכתסמ רשרשרהו .ינממ רטמ 20 הזיא דמוע ,קלוד עונמה
תורמלו עוסנל ליחתה וטואה .יתוא תפחוס הלקה תשוחת יתשגרה .ילע ודבע תושק .ילע
םהילא יתקעצ ,ריבכ ובא ילבו הנחת ילב יקנ וישכע ךלוה ינאש רשואמ ךכ לכ יתשגרהש
ילש םייחב רתוי ברקתהל אל יל רמא רשרשה םע שיאה ."!?הז תא יל םתישע המל" סעוכ
יל קעצ הרוחאמ בשיש םהמ דחא םשמ עוסנל ליחתה וטואהש ךיאו ,ולש היינב רתאל
"םימס ןשעת לא האבה םעפ" ןולחהמ

םתס ,קוחצל יתלחתהו .ולש יטוידיאה רודכהמ ירמגל רבכ ול סאמנש ,וק'ג לע יתלכתסה
?םיקחוצ םצעב ונחנא המ לע לאושש קוחצב ףרטצה אוהו ,הברהו ,הככ
הרופאה הפצירהמ ירוטאינימה גנאבה תא םירמ ינאשכ ותוא יתלאש "?הטכאש דוע"

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997