ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

ילש רבח לש ורכיזל ריש

יחא קזח היהת םיגנאב ןשעל ךלוה ינא
דימת הרכיזל ןשענ יחא חצנל
עדוי התא ךתוא ךכשנ אלו
יחא ךתיא דימת
יחא לטסמתנו ךליבשב םג ןשעמ
עדוי התא
םירבח יל שיו
ךומכ יחא םינשעמו םינלטס םע םגו
םישרקל התלפנ יכ םירכוז ךתוא לבא
הלפחל ךתוא ריזחנ ררחתשיתשו

ןלטסה וניחא ןורי לש ורכזל
ןמז הברהל אלכב בשויש

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997