ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

THE BULLET

םדרטסמאב ןורחאה יעסממ יתאבהש חרק גנב הז
ול שיש םידחוימ םיעקש י"ע גנבה עצמאב בשוי חרקה
ןשעה תא ררקמו
רק ריווא לש הטכאש ומכ הז תא ראתל בהוא ינא
..רזירפה תא םיחתופשכ

ףרוש אלו חומל הצצפ אב הז
יוניכל הכז גנבה
BULLET THE

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997