ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

frikazoid תאמ

םימסק ףד
ידיב שי
הנחבמו רישכמ
ידיל שי
ומצע רמוחה
יכות ךותב רבכ
ידימת לוטוסב ימצע ינאו

תיבב יל בשוי
הנטק יל ןשעמו
ץוחב םיקיינאמהו
הניפ לכב םישפחמ
ואצמי אל םה
חרפ םוש ןיערג םוש
יתנשיע רבכ ינא יכ
חירה קר ראשנו

ה'גנאגה חמצ

ךביבסמ לכתסת ררועתת
לבז ןאכ לכה
החמש תפיט ןיאו
רואה תא שי םואתפ
יפוי'ת אצומ התאו
ה'גנאג - ה חמצ הז
רשואה ףטונ ונממו
םירבח'ת ןימזת
חמש היהי וישכע
טניו'ג ונלוכ ריבענ
חיר'ת חכשנ אלו
יהולא חמצ הז
םיצור םלוכ ותואש
הרטשמה קרו
םיחקול ותוא ונתיאמ
דחיב םלוכ םוקנ זר
דחפה לכ תא החדנו
הבישי ןאכ ןגראנ
החמש הברה היהתו
לוהוכלא ןאכ םיכירצ אל
לכה השעי ה'גנאג - ה
םישאר המכ קופדנ
םיפי םימי הארנו

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997