ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

RASTA CAT RULLES ! - 3

עיבצהל ידכ וצחל

סונוב תונומת ינש ולבק
1 רפסמ תורחתמ הכוזה לש תפסונ הנומת
לותח לש עוקעק םע הנומת דועו

 

1 רפסמ דמעומ


לש לותחה תא ולבק זא ןלטס לותח םתיצר
םדרטסמאב פוש יפוקה
םימרגה לש לקשמה לע רמוש הנומתב לותחה

טרס לותח

 

 

2 רפסמ דמעומ

הרבח ייה
ילש ןלטסה לותלתחה תא וריכתש יתיצר
!!! ברקתמ אל אוה - בוט אל רמוחה םא

 

 

3 רפסמ דמעומ


!!!! תורחתל דמעומ דוע ולבק
....ילש ןלטסה לותחה ןושמש
.....בוט שאר ירחא הרוקש המ הז

 

 

4 רפסמ דמעומ

לש הוואר ןולחב יתמליצש לותח לש הנומת תאז
.הלילה עצמאב קרוי וינב תולזמ תונח
.תונחה ךותב היה הזה יוזהה לותחה
...קרוי וינב הבוט הלטס דוע

לאינד

 

 

5 רפסמ דמעומ

תינלטס םילותח תחפשמל רצנ ,טוח והז
וניתוזוחמב עודי ןלטס אוה ,האגה וילעבו
www.underground.org.il

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997