ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

םולח - רופיס

 

.ילש רשקה רישכמ קעצ "!וישכע הפל דר !תימס"
.גגה לש ינשה דצל ותוא יתקרזו ותוא יתספת
...הזה םטמוטמה לש תויוטלש וישכע ןיז יל ןיא
.ולש םייחהמ והשמ ןיבמ אוהש בשוחש לבמט דוע ,ןכ םג .קלע סוב .לכשה תא יל ןייזמ דימת
?ינא אל םא הטמל םישנאה לע רומשי ימ .הטמל תדרל בייח ינא .ילש הדובעה תאז ,תאז לכב לבא
.קעוצ ןיידע רשק רישכמה .הטמל הללאיו ,הפ יל שיש המ תא םייסי קר ינא
.הזכ םיענ הפ טקשה .שערה תא קיתשמ הפש טקשה .ול בישקמ אל ינא לבא
...הטמל שערה תא םיעמוש ישוקב \שמשה תא םישיגרמ ,חורה תא םיעמוש
.הנגנתהש הקיזומל יתבשקהו שארה לע תוינזואה תא יתמש .....ה-ב-ב-ס
עימשהל ץמוא היה ול קר .ולש םייחהמ והשמ ןיבמ תמאב אוה ...ןואג טושפ הזה בוב
...ותוא ועמשי םלוכשו ,םינלטסה לוק תא
.תויוטש (: .יתסחייתה אל ..יכ הזל יתסחייתה אל .ןיינבה ביבס בבותסמ והשמ יתיאר
שארה תא יתבבוס טושפ .ןיינבל ברקתמש סוטמ הזש יתיארש דע תויוטש היה הז תוחפל
.בגה לע יתבכשנו ,ךלמ ומכ ותוא יתלפה ,שאר דוע יתנכה ,הרזח
הלע ןשע .רמגנ אל טושפ הז .דער לכהו קזח שחח םוב יתשגרה תוקד 5 ילוא ירחא
"...?הזה רמוחב ומש המ הנוב" - התייה ילש הנושארה הבוגתה .בגה לע יתבכש ןיידע לבא ריוואל
.תוקעצ יתעמש יכ .הפ רדסב אל והשמש יתנבה ףוסב לבא
.הטמל יתלכתסהו ,הקעמה ןוויכל יתמדקתה .יתמקו ,םייניעה תא יתחתפ
.דיחפמ .תונריסו תוקעצ יתעמש לבא ,ןשע היה יתיארש המ לכ
.םש תויהל יתיצר .יתכייח .יקנו רוהט ךכ לכ .םיימשל יתלכתסהו שארה תא יתמרה
.ףוגה לכ ןהירחאו .תולק שממ ילש םיידיהש יתשגרה יתלחתה
.םיימשב םש יתיארש לודגה ןנעל ףחרל יתלחתה
.ילומ םיצר םיעוביר יתיארו םייניעה תא יתחתפ .חורו םינפב םוח יתשגרה םואתפ
...תונריס ,תוחרצ יתעמש ןשע יתיאר ,שא יבכמו הרטשמ תודינ יתיארו שארה תא יתמרה
.תוכבל יתלחתה ...רהמ יילא ברקתה לכהו
.םובו חורצל ידכ הפה תא חותפל יתקפסה אל .תועמד יל ודרי טושפ יתחרצ אל

.החרצב יתררועתה
TAR$FAT

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997