ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

...ףסוי רופיס

 

...םלוכ םכל םולש
...רתאב הזה רישה תא ומסרפת םא חמשי שממ ינא
...ףסוי רופיס לע ....ך"נתל רושקש לע ריש והז

....הככ ךלוה הז זא
םימיה רבכמ אל רפוס רופיסה
.םינלטסה לכל הסרג תאזו םימכח םישנא ותוא וארק

,ףשוח לחר ףוג תא בקעי ,לחנתה הילע בקעי ,לחרב ליחתה לכה
.ףסוי דלונ חארט םוב
,המדקהה תא םתלביק וישכע
..המכח התיה אל לחרש םיניבמ םתא
.שוערפ הל אצי שארב הלביק
.הנוזה לש ןבה ה'לסוי ,אוה ןכש ומשכ
בלח התש אל רבכ ןימיניב ןיחא בלש והשזיאב
.הנוזה תאצוי ולש אמא הנוכשבש ןיבה
,םיהדמ ושמ תויולג ץוביק ,םיחאת וצביקו הטנאק ונב
םיאתה אל ןימיניבל .הנוז לש ןבה הלסוי לש אשונב ונד
הנש 17 ה ןב ויחא לע ,הנוכשב הצר העומשהש
עתפל זאו ,רבש ושמ הזיא םיבצעמ ןימיניב רבד לש ופוסב
."ןוויכ יל שי" רמאו ילתפנ םק
.ןוויג תצק הצור רשאו ,ןוויכ שפחמ םישדוח רבכ דג ,רשאו דג וילע ואצי
...?רבע ןושלב הלסוי לש עטקב םתא הרבח רמאו ןולובז םק
.רזח הלסוי הנה טיש רמאו רשא םק
.הלגניצל ןוויכ שי רמאו ילתפנ אב
..הנזאהו םיטוטיצב ולש םיחאה לע בשוי הלסוי הזה ןמזה לכ ךשמב
.הנטקב םתוא סופתיש אבאל עבשנ אוה

,ןמש ושמ ןיכה רבכ ילתפנ הזה ןמזה לכ ךשמב
.ןמא רמא לגרה ךותמ ןימיניבו וילע ךריב
,םיחישה ןיבמ םיחאה ושמ ועמש םואתפ
.שוליש השעו טרסב היה דג .שוליב הרבח קעצ ןבואר
,שוקשיק לכה שוליב םוש רמאו רשא םק
.שולשלחה הלסוי הז שולישהמ אצ לוטסמ אי דג
.םיחישהמ ותוא ךשמו םיציבהמ ותוא ספת ,ער טרס הלסוי לע לביק ןבואר
םימסב עגנ אל םלועלו יחס היה ןבומכש הלסוי
.םידמגה תעבשו הייגלש שארב ול רבע ,םיבינגמ םיטרס לכא ןשעהמ קר
?ךלש םימוליצה לכ הפא ...ךמצעל רוזחת קיינמי הזמ אצ" הפאכ ול דירוה דג
.הכיח תוכמלו הקיתשה תוכז לע רמש הלסוי
,תויחל קיינמל ןתינ ואוב תוכמ ילב ,רמאו וילע םחיר ןימינב
.ןושיל לכוי אלש ,םישחנ םע רובל ותוא קורזנ ואוב
.ןנאפ שארב םיחאה לכש ןמזב ןושלב ליגע םע שחנ לע טרס לכואו דצב בשוי ילתפנ
,ולש םיחאל קעוצ היגלש םע ולש טרסב ,ןנאש רובב הסלוי
.הייגוע וקרז זא קותמ ושמ הצור

,םינוש םינוויכל הצובקה תא ורזיפ הרבחה
.םייניצר אל הרבחהש ןיבה יחס היהש ןבואר קר
...ןשעל ושמ ןגראל ןופלט השע הלילב יצחו 10ב דג..רציק
ילב לכה אבאל ודיגי ךיא ךא
...ןוימו םינגאלב בל ףקתה
...ןבואר אציו רהמ שיח וטילחה םיחאה
,חצר תוכמ ותוא וצציפו הלטקל סנכנ הלסוי .בישקת אבא רמאו
.חצנל ךלצא ראשיש ולש ילכה תא חק אבא הנה לבא
......רורפו טפנ תיבח םע ותוא אומגל טילחה רופיסה תא השק חקלש ילתפנ


(c) ןלטסה ןוניל תורומש תויוכזה לכ
Acid Burnי"ע בתכנ

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997