ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

my children

לש ינש תונומת טס יתחטבהש יפכ הנה !םינשועמה ידידיל םולש
.ימלשוריה םיצענמה תווצ לש שוק רטסאמו דאב - גיבה לובי
,םישדוח 3 ינב רבכ ו'ג גיבו ידאב גיב ןכ םא
..THC םיפטונו םילשב םהש רמול טלחהב רשפאו
מ"ס 90 דע 80 -כ לש הבוגב רבכ םהש תוארל רשפא תונומתב .ףיטקה בורקב
.ןבומכ דבלב םיחרפ .םדרטסמאמ חבושמ רמוח םרג 40 -כ דחא לכ לע שיו
ןתונ דאב גיבהש םירמוא םתס אל .םהלש הלידגה תרוצלו םיחרפה תופיפצל בל ומיש
.םיאנתלו חמצה לדוגל תיסחי רתויב הלודגה תומכה תא
..ימלשוריה םיצענמה תווצו Temp Hemp

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997