ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

.ילש תיבה דילש םיחישב :הרקמ

 

הארנכש המ ,תינמיה יפתכ לע קנע וידר טלקמ םע התיבה יכרדב ףיכב יל יתכלה דחא הליל
ילענ םהיניב םיכרצמ המכו המכ שארב לבקל רבכ יתקפסה יכ ,םינכשל דואמ עירפה
רוסאש תעדל רומא ינא הפיאמ ירה .ר'צניפ בלכ ףאו רשב סקרוב ,בלח ןוטרק ,בקע
.אשונהמ יתיטס ,פוה ?הלילב -3ב הקיזומ ןגנל
תכרעמה תא יתרגסו יבולל סנכהל יתדמעשכ קוידבו ,ילש תיבל יתברקתה ,ןפוא לכב
םתס היה אל הז .םיחישב שחר יתעמש - רוגס םוקמב שיערהל הפי אל לכה ירחא יכ
.דואמ דושח .דושח שחר אלא ,שחר
םש יתאצמ םיימעפ אלו םעפ אל יכ טלאוטה ריינ לילג תא יתפלש ,םיימעפ בושחל ילב
ןדעה ןג רופיצ יחרפ דבלמש -םיחישב ,בוגינ יעצמא אלל עקתנש םימת חרוא רבוע
.םייחה לוע תקירפל םלשומ םוקמ ומכ םיארנ - םייתעבטה םירירשב םיענ אל תושעל םילוכיש
.תלוזה ןעמל ילש הברקהה איה הלודג הכ יכ ,יל היהש ןורחאה לילגה תא יתפלש ,רומאכ
תוחינגב תנייפואמ הניא םיחישה ןמ תעקוב רשא הלומההש בל יתמשו םשל יתברקתה
.אווש תוקנאו קבאמ לש תולוקב אלא ,תוצמאתהו ישוק לש
הקוצמה תוא תא יתרכהש םירדתה לכב יתרדישו ילש רוטסיזנרטה רישכמ תא יתפלש רשי
יתישעש רחאל ,ןפוא לכב .םיאתמ עמשנ .רמוא הז המ שולק גשומ יל ןיאש תורמל ,SOS
תעדל ילב םיחישל יתקניזו ,"הז תא תושעל לוכי התא ,יטומ" :ימצעל יתרמא ,הז תא
.םש יל הפיצש המ היה ארונ ןכאו .יל הפצמ המ
יתטבצ .הז לע בושחלמ יתוא טיסהל היה לוכי אל רבד םוש ךא ףרה אלל יניע תא יתפשפש
םצעב היה ינפל בצינש המ .ליעוה אלל ךא ,םולחמ ררועתהל הצורכ בושו בוש ימצע
ליגב ךרעב הרוחב לש הרעשב קיזחמ ,אבצה ירחא טעמ יל הארנ ,רגובמ רוחב :הככ
םידמלמש דואמ יסיסב בצמ הז ירה ,הלחתהב ארונ כ"כ יל הארנ הז המל עדוי אל .ילש
"םיטוש" רפסמ ירחאו ,םיליחתמל טנרטניא תביבסב תונכת סרוקב וילע טלתשהל ךיא
תונכת סרוק יתרבע ינא ירה ,םדוק ומכ ךבוסמ יל הארנ אל רבכ טולוסבא הקדוו לש
לארשי תונבו םיררוס םירוחבב לופיטל םילכה לכ ,ןאכמ - םיליחתמל טנרטניא תביבסב
אוה יכ יתעדיש פ"ע ףא ,ורעשב רוחבה תא יתנפח .לארשיו השמ תדכ אל תושבלתמש
הפרה רוחבה .םולבל ויסוסב ריצפמה ןולגעכ הקזוחב יתכשמו ,םינומ תורשע ינממ קזח
רוחבה .ןמית יפוטחמ תחא איהו הדלוג םצעב אוה המש יכ יל עדונש ,לארשיה תבמ
רחא וניא אוה תלתלותמהו הרוחשה ותירולבב קיזחמש ימש בל םש סקוסמהו ירירשה
,רייארפ אל ינא לבא ,ןגוהכ יל ףיטחהל טילחה תוחפל םינש שמחב ונממ ןטקש דלי רשאמ
לתפתהל לחה אוה .תחרוז אל שמשה ובש םוקמל ילש לענה הצק םע הטיעב ול יתקליחו
,ימוגמ רוחשו לודג והשמ י"ע הנוגה הכמ וילע התחנ ששואתהל לחהשכ זאו ,םיבאכמ
יתרטשמ טובנ אלא -םיחישב וירצי תא קורפל אוה םג אבש לודג ישוכ היה אל הזו
יתעלקש רבתסמ .רשקב ייתואירק ללגב עיגהש רטושל ,םתסה ןמ ,ךייש היהש ,יסופיט
,רטושה .םירטושה לכ םיניזאמ וילאש וידרה אוהש ,(94.1) בלסרב וידר לש רדתל קוידב
יפלכ ותוא ךשמו רוחבה לש וראווצ ביבס וידי תא תפל ,גלזמא אוה ומשש יל עדונש
יתייהש ללגב הרטשמב תודע תתל יתנמזוה אל וליפאו שחרתמה ראשב יתיפצ אל .הלעמ
המ לע הדות תריסא התייה רבתסמ ,הדלוג .יל עירפהל וצר אל םהו הדלוג םע קוסע
ישוכ דחאו םידומח םידלי 2 ונל ודלונו ונתחתה הז ירחא םויו ,םש ךלהש
.הזה םויה םצע דע רשואו רשואב םייח ונחנא זאמ .(ישוכ םיחישב היה ןכש רבתסמ)

:גוליפא
דלוקוש םע םירגיסש ,עדוי ןכ ינאש המ .הליל ותואמ ופלח םינש המכ עדוי אל ינא
חוכשל יתלכי אל ,יתיסינ אלש המכ ,ןפוא לכב .הדישחמ הרוצב םיעט ,םיעט יד הז
חילצמ אל ךא ,םדוק הז תא יתיארש בשוח ינא .רוחבה שארב םלהש אוהה רוחשה רבדה תא
.אל ותו .חור יפקשמ ,חוטבש המ .הפיא רכזהל

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997