ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

םוי םויה ייח לש תונטקב

"ןטק קורי יא"

:) לומתאמ דמחנ ושמ

 

.גוגחל בייחו סויג תארקל .הככ זא
.וחמיש ארונ תישיא יתואש תונומת המכ הנה זא
(: ןוראב הנש יצח לש ימצע לודיגמ יל שיש רמוח לש הנומת םגו

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997