ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

םיריש

:םסרופמ ןחל יפל בתכנ רישה

:ןושאר תיב
ילאמשמ םולי"צה לגעמב יל בשוי ינא
ילש אוהו ףאפ דוע הכחמו בשוי ינא
ןומ לופב ןומ לופב:ןומזפ
ןוטרק חקינ ןומ לופב
:ינש תיב
תויזה יל שיו תוירטפ יל לכוא ינא
תויהל לוכי אל הז ילומ םיצפוק םיצעה לכ
דוקרנ דוקרנ רעיב רעיב רעיב...ןומזפ
:ישילש תיב
םמדמ רבכ ףאה ןיאקוק יל ףינסמ ינא
םמורתיהל ידכ ילש תוטש"ת ךירצ ינא
דוקרנ דוקרנ רעיב רעיב רעיב ...ןומזפ
:יעיבר תיב
ןגאלב הפ לכה יד.סא.לא יל ףחוד ינא
ןאגנפוקב שיגרמ םיבברעתמ םיעבצה לכ
דוקרנ דוקרנ רעיב רעיב רעיב ...ןומזפ
:ישימח תיב
סארגה קר יל ראשנ ירדחב יל בשוי ינא
סאובמ הכ ינא םולכ יל השוע אל רבכ קורי
דוקרנ דוקרנ רעיב רעיב רעיב ...ןומזפ

:וזנגנש םיתב
הרזח אלו פירטל האצי ןטק ץיפש קר החקל הרוחב םעפ יתרכה
ןכוסמ תצק הזו
:זנגנש תיב דוע
לוקמר לומ יתדקרו יתצפק לומטסקא יתחקל הביסמב ןושאר םויב
לודג יד
:ןורחא דחא דוע
יל ךפוה ילוממש רוחבהש ןוטרס לבקמו לגעמב יל בשוי ינא
ןוקרדל

!?!?םכתיא בצמה המ ןוריחמה ישנא וווווואווו
(...תננוצמ) הלוח יתייהש ןמזב ריש יתבתכ
..באכה לע לקהל ידכ דמחנ טנ'יוג יתנשיעש ירחאו
.!ילש הלודג יכה הבהאה ילש רבח ישושל תיקנע הבהאב שדקומ הז ריש
...ינבצע לוטוס ןמזב (ילש רבחלו יל) ונל ורקש םירקימ לע רפוסמ רישהמ קלחב
...ונהתש הווקמ
:הככ ךלוה אוה

,םיכייחמו זוזל ילב םידמועש םיחרפה ידלי ונחנא"
,םיזוגא ומכ םיארינש םילימ המצעל תרבדמו תדמוע אמא דועו
.םיאצוי אלו שארב םילגלגתמש
,העדוה אלל הקוחר ץראל ךתוא תחקולו האבש העוב
,םיעסנו םירצוע םילכתסמ םיננע
,םיכייחמו םירזוח םואתפ ונלוכו
,הקספה ילב םיצפוקו םיכלונ
,הנקזה השיאה האב הניהו
.המודא הלמש םע לוחכ ןנע לע
...הרצב םידליה ,ןאכ םישוע םתא המ
,ךנחל םיכירצ ונתואש תבשוחש תמא דועו
.ךיא עדוי אל דחא ףאש קר
הרזע'ת םיכירצש ולא םהש םיניבמ אל םה
,לגלגל םמצעבו רדסל דומלל
םיכחתו תויעב דוע ויהי אל הככו
...םינפה לע ךויח םע ךלינ הפ ונלוכו
,ונחנא יכ טקש ונל ונת זא
...םתסו זוזל ילב םידמועש םיחרפה ידלי
:) " !םיכייחמ

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997