ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

לארשיל דעו הקיימ'ג ךרד הילגנאמ םייח רופיס

.ריצקת קר םכל ןתא ינא לבא !ילש םייחה לע רפס בותכל לוכי ינא ,שו'ג יל םיארוק
,ןודנולב םילוח תיבב יתדלונש םויב ...ליחתה לכה
!ילש אבא טושפ...ש אבאו האלפנ אמאל
. reid Junior חילצמ ינקיימ'ג ייאגר רמז אוה ילש אבא

רכוז ינא לשמל יתודליב לובלב טעמ אלל םרגש רבד ,רוחש ילש אבאו הנבל ילש אמא
תוטסאר יל ויה ןטק יתייהש !ןבל ינאש ילש אמאל רמואו ימצע לע קלט ךפוש יתייהש
הנושארה םעפה עיגה זאו ידוהי רפס תיבב דמלא ינאש הטילחה ילש אמאש דע תוקזחו תופי
לכ תא דירוהל יתוא וחירכה...תורישי יילא עיפשה (אכדמה ןבלה דסממה) ןוליבאבש
.יכבה תא רכוז ןיידע ינאו.רעישה
יתייה ייח לכ .ילש םייחה תא בציע יד הזה עגרהו עיפוהל ידכ הקיימ'גל רזח ילש אבא
ולש החפשמה תאו ילש אבא תא יתעמש דחא דצמ תינחורו תיתד הניחבמ םג עורק יד
יתיליב .ילש אמאמ ידוהי ךוניח יתלביק רחא דצמו,ייא יסאלס ילייהו ה'ג לע םירבדמ
תונורכיז יל שי ץראל יתילעש דע ךרעב הקיימ'גב ןמזהמ קלחו ןודנולב ןמזהמ קלח
ינפל .תמייק דוע ילש תינקיימ'גה תוישיאהו הקיזומהו לכואה ומכ הקיימ'גמ םיזע
יתייה ילש אבא םע הקיימ'גב רוגל רובעל יתטלחה ילש אמא םע ביר ירחא םינש 4
.הנוש היה טושפ הז זא לבא הבוט הרוצב הז תא האור ינא םויה,םש םייחהמ קושב
השקה תעמשמב דומעל יתלוכי אל לבא רפס תיבל תכלל יתיסינ
(תמאבונ...תוכמ ףוטחל רוחיא לע)
יתייה תובורק םיתיעלו ילש אבא לש וידוטסב םימיה תא יתיליבו יתכלה אל טושפ זא
.המבל יתוא הלעמ היה םג אוה םימעפלו ולש תועפוהל ףרטצמ
רושק היה אל הז לבא םינשעמ ויה ילש םירוהה רמולכ,סארג םע יתימאה ןושארה שגפמה
דוד ןבו (אבא דצמ) ילש םיחא (11 ןב ךרעב יתייה) הקיימ'גב יתייהש ןמזב ,ילע
םיענו רכומ ךא רזומ חיר יתחרה תוינש ךותב,רדחב יתייה ינאו םיטניו'ג וקילדה ילש
יל ורמא םלוכ דחא הפבו הטכש יתשקיב זא
"ganja not pills some need a you away go"
הז לבא הפצרה לע טניו'ג לש לדב יתאצמו רדחהמ יתאצי העגרה ירודכ לש הנווכב
.םולכ השע אל
אל םעפ ףא הז לבא ןמזה לכ יביבסמ היה הז ,ילש תודליהמ דרפנ יתלב רבד הז סארג
ןיוצמ יתוא הלדיג ילש אמא ,יתוחא לש וא ילש החנזהל םרג
ןשעמ ולש אבא תא האור דליש ומכ היה הז .תובוט אל תוריחב השוע ינא םימעפל טושפ
והשזיא ןיכה ילש אבאש רכוז ינא לשמל הירגיס
זא הז המ יתנבה ךכ לכ אל םויה דע סוקוק לש הפילקמ ןושיע רישכמ
."סקוק גנאב" הזל יתארק טושפ
.ץראה זכרמב בשומב רג ינאו יתוחאו ילש אמא םע ץראל יתילע ךרעב םינש שמח ינפל
(םיהולא)ה'ג תא יתאצמ זא לבא תינחור תיתד הניחבמ -םולכב יתנמאה אל ןמזמ אל דע
ינאש םירבד הבה שי ילש תוישיא תונומא יפל הז תא יתצמיא לבא יראפאטסארה תאו
יכ שדחמ תוטסר לדגל ליחתמ ינאו ינוחמצ תויהל יתכפה ינא לשמל םהש ומכ לבקמ
.ילש ףוגל ולש תויבויחה תויגרנאה תא ןירקמ ה'ג תוטסרה ךרדש ןימאמ תמאב ינא
אלא חישמה היה ייא יסאלאס ילייהש ןימאמ אל ינא ינש דצמ לבא
לכש םינעוטש םישנא הברה שי (ד"בח)ץיווביבל ברה םג ילואו ושי ומכ םיהולא חילש
ותמ םהש ןוויכמ חישמה תויהל ולכי אל ולא
!רושק הזש רמא ימ יל דיגי השקבב והשימש לבא
אל ינאש תובשחמו תומוקמל עיגהל ידכב רזע ילכ ה'גנאגב האור ינא
ןוליבאבש תורוהטהו תויתימאה תובשחמה םהילא עיגהל לוכי דימת
.םהיז אל דוע
רתויש המכ קופדל תוסנלו קיספהל עיצמ ינא וניניבש םינלטסה לכל
יתימאהו יהולאה בצמל עיגהל ידכ קיפסמ קוידב ןשעלו תחא תבב
.ה'גנאג לש הרטמה הז רבד לש ופוסב יכ

!ידמ רתוי לכשב יתנייז אלש הווקמ ינא
.שו'ג-מ הדות

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997