ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

.םולש דיגהל יתקפסה אל וליפאו

םה ןאל םיעדוי םה םירהממ םלוכ ילומ םישנא ינומה בוחרב תכלוה
םיצור אל םה הניבמ אל שממ ינא ? םש םהל הכחמ והשימ .םיכלוה
.םידיספמ םתא המ וארת .ביבסמ לכתסהל עגר םושנל םעפ ידימ רוצעל
תעמוש ינא וקרמ ילוא וא םיטקטקה ומכ היזיולט תינכות ומכ םואתפ
הפיאמ הז המ .הכרדמה לע ץע יפכפכ לש תושיקנ םינטק םידעצ םידעצ
הז עקרב שער אל רבכ הז םיברתמ םה טאל טאל ? םיעיגמ ולאה תולוקה
םלוכ .םהל עירפמ אל הז ? בל םש אל דחא ףא ךיא .ישחומ שממ
הנה .םתוא תעמוש ינא קר .תולבל תותשל תונקל ץורל תכלל םיכישממ
רבכו הניפל רבעמ יילע ץיצמ ןטק דמג ןמ .ותוא האור ינא אוה
.םיחרוב םתא המל עגר וכח ייה .לאמש דצמ דחא דוע הנהו .חרוב
דיגהל ילוא .בוט רתוי תצק םכתא תוארל הצור ינא היינש ורצע
הסנמ ינאו .םלענ רבכ אוהו היינש לבא .הלימ וזיא ףילחהל םולש
םינטקה הרבחה םיריהמ שממ םה הלאמש םש הנימי הפ תכלוה םהירחא
םהמ דחא םעפ ידמו .תעמוש ינאש םידעצה הז ילש דיחיה ןמיסה .הלאה
לבא תעדוי אל שממ ינא הממי וא העש הרבע תכלוה תכלוה .יילע ץיצמ
בל המש ינא םואתפ .םיכלוה םתא ןאל ,עגר וכח .ינממ םיקחרתמ םה
יתקפסה אל וליפאו .ומלענ וכלה םה והז .םימלענ טאל טאל םהש
.םולש דיגהל

.....................אבה פירטב בוש שגפינ ילוא ארונ אל

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997