ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

Jamaica

,ןלהא
??? בצמה המ
!!! םכילע שי רתא הלחא
ףיסוהל הככ חמשאו הקייאמ'גב רג ינא הככ בוט
!!! םכלש רתאל םילניגרוא םירבד

...הפמ לניגרוא הככ תונומת יתש ףרוצמ

Pice & Love
AtzMaan
Jamaica

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997