ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

ןוריחמב ינחווצו שדח

םורופהמ ה'רבחל יתחטבהש יפכ , ייה
ילש ןלטסה לזוגה לש הנומת חלוש ינא
.ולש תימויה םיערזה תחורא עצמאב קוידב
.....( םיערזה םע תושעל המ רבכ שי וישכע )
....התיבה הרזח ךרדה תא רוכזי אוה , לדגישכ הווקנ קר
CRACKY

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997