ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

יל השוע סיבנאקהש המ

שבוי יל איבמ
לוכאל זע ןוצר
ןשעל ןוצר
ךייחלןוצר
ןושילה ןוצרמ תצק
תינימ יתוא הרגמ תרבסומ אל דאמ הרוצב אוהש ךיאו
םדא ינב ןיממ הבקנ םע בכשל ןוצרו
ידמל םיעורפ ןימ יסחי התיא םייקלו
תושעל לוכי דחא לכ וא הבווש םיבוט יכה םיטניו'גהו הריוואהו סארגש המ הז ןכ
הבהאב לבת יבחר לכב תוינלטסהו ינלטסה לש דאמ בחרה להקה םעטל שגומ
יל איבמ סיבאנקהש המו
םיננעב שיגרמ ינא
המדאה לעמ מ"ס 6 (רתוי אלו תוחופ ול) קוידב
ףפועמ ינאש שיגרמ ינא
ףוס הל ןיאש דאמ הכורא השלגמב שלוג ינאש שיגרמ
ללכב שלוג ינאו
עקרב דאמ העיגרמ הקיזומ שיו
ילש םיבוט יכה םירבחה לכ תא האור ינאו
ילא םיבוטו םידמחנ דאמ םהו םילוטסמ םגו םיכייחמ םהו
ילש םייניעה תא חתופ ינא
תואיצמב םלוכ תא תמאב האורו
בוט שממ הזו (םילוטסמ אל םקלח םא םג) ילא םידמחנ דאמו םיכייחמ ןיידע םהו
יטיא ישגרמ ינא
דחוימ דאמ הז תא השוע הזו הנטקב דעור םג
לטסמתהל בהוא שממ ינא
frikazoid d:-) םכלוכ תא בהוא

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997