ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

תמלשומ הלטסל ןוכתמ

:הלטסה תא ריבעהלו לבקל תיביטמיטלואה ךרדה

!תוקבד לש אלו םיקוחצ לש ענענ םתגשה יכ ואדוו ,תצצופמו תינחיר תיקש לע ןגראתהל
.הרבח וא רבח םע הבבסב הססק וניכת
...תולזירה תאו גנאבה תא וניכת הז בלשב
!שיש םינלטס יכהו םיבורק יכה ה'רבחה תא ונימזת
...םיבוביס המכ הזיא ושעתו ןגלובמ אל ךא הפי לוגיעב ובשת
:תונקל היצוציפל תדרל ה'רבחה לש לבמטה תא םיחלוש םילוטסמ םלוכשכ
.םימייקה ספי'צה יגוס לכו סוטי'צ ,סוטירוד ,ולמשרמ
.תוצפוק תוירכוס לש תונוטו (רלימ וא הנורוק ,ןקינייה) תוריב הברה ,הלוק
:םיאבה םיטרסה תא תוארל ץלמומ עיגה סי'צנמהשכ
הבוח םהש םיטרס םה ולא-(baked half) םיבוט יכה םירבח,(hands idle) תינחצר די
.ןלטס לכל
.ורעטצת אלו ודירות
.ןיבל ןיב םיגנאב וקפדתו ולכאת טרס'ת וארת ובשת


ASI-SI תיבב יסופיט םוי
???םכלש תא םיריבעמ םתא ךיא-ילש הלטס'ת ריבעמ ינא הככ

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997