ארכיון החדשות של המחירון רדיו המחירוןמערכת הכרויות לסטלנים
 
Milonic - קינולימ יטירפת

 

 

 

 

...אלש וא/הריעסמ תינימ היווח

הריבעמ,ךתוא תפטלמ,דועו דוע ךלש חירה תא תמשונ ינאש ירחא,יב ריבעמ התאש םוחה
םוחה,הרוחא שארה תא המש,םינייע תמצוע,תעגרנ,תצצומ,תדמצנ,תקשנמ,ךיפ לע עבצא
תפאוש,תצצומ,תממחמ, הבהא דוע ךב תסחוד,,בוש תברקתמ,דועל,הבער ינא,יתוא ףטוע ךלש
",ךתוא תבהוא ינא,"
, יל שחול התא ךתוא בהוא ינא םג
הרזחב תשחול ינא ",םעפ ףא יתוא בוזעת אלש הצור ינא
...םלענ,ינממ קתנתמ התא םואתפ
??"גנאבה םע רבדל תרגפמ תא המ":עמשנ קזח לוקו

2004 הטורש

 

 

 

 

 

 

 

 


webmaster@joint.co.il - www.joint.co.il - ןוריחמה © - 1997